תקנון חבר מביא חבר פברואר21

תקנון מבצע "חבר מביא חבר"
1. הגדרות 
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצדם:
"ניאופרם  שיווק והפצה בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה" 
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל
 
"פעילות המבצע" מבצע זה ייערך בין משתתפים אשר באמצעותם צדדים שלישיים יצטרפו וירשמו למועדון לקוחות בייביסיטר לקבלת קופון באתר שכתובתו: www.baby-sitter.co.il. ככל שיותר צדדים שלישיים יצטרפו וירשמו למועדון באתר בייביסיטר, כך יגדלו סיכויי המשתתף לזכות, הכל כמפורט בסעיף 3 להלן לתקנון זה. 
 
"המשתתף" 
המבצע הינו לכלל הציבור ובלבד שהמשתתף: (1) מלאו לו 18 שנים; (2) תושב מדינת ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל; (3) קיבל לינק (קישור) מעורכת הפעילות אודות המבצע אגב רישום קודם אצל עורכת הפעילות ו/או קבוצת החברה; (4) העביר את הלינק לצד' ג' אשר ביצע הרשמה למועדון לקוחות בייביסיטר לקבלת קופון באמצעות הלינק, כאמור בהמשך תקנון זה; (5) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים. 
החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. 
 
 
"דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו: www.baby-sitter.co.il
 
 
 
אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור מותג בייביסיטר, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת הפעילות (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף בפעילות.
 
"תקופת הפעילות"
הפעילות תתבצע החל מיום 10.02.21 ועד ליום 28.02.21 בשעה 23:59. 
 
על אף האמור, עורכת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה לקצר את תקופת הפעילות מכל סיבה שהיא ו/או להאריכה זאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המותג ובכל מדיה בו פורסם לציבור מידע אודות המבצע. 
במקרים אלו למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
 
 
"הפרס" 
תווי קנייה "תו הזהב" בשווי 1,500 ₪ שישלחו לזוכה באופן דיגיטלי.
 
תווי הקניה יכובדו בכפוף לתנאי  תקנון "תו הזהב" שופרסל  (shufersal.co.il) שובר הפרס ימסר לזוכה לאחר שהזוכה יחתום על נספח א' לתקנון זה. 
 
במסגרת המבצע יחולק פרס אחד .
 
 
"התקנון" או 
"תקנון המבצע" תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה 
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך דף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 
2.3. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור בפעילות תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4. בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. ההשתתפות בפעילות
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעשות שימוש בפרטים, במידע שיעלה לאתר במסגרת הפעילות, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו להלן) כי קרא את תנאי תקנון זה, הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי הוא מאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב השתתפותו בה.
3.2. אופן השתתפות בפעילות יעשה באופן הבא: אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של משתתף המעוניין ליטול חלק בפעילות זו נידרש להעביר את הלינק לפחות לצד שלישי אחד אשר יצטרף וירשם למועדון הלקוחות של בייביסיטר בפעם הראשונה לקבלת קופון באתר בייביסיטר שכתובתו: www.baby-sitter.co.il .
יובהר – כי כל הצטרפות והרשמה, כאמור לעיל, של צד שלישי כלשהו בעמוד בייביסיטר ואשר נעשתה באמצעות הלינק האישי שהועבר לצד השלישי שהוא לקוח חדש על ידי המשתתף, תקנה למשתתף זכות ליטול חלק בפעילות זו. ככל שהלינק יועבר לכמות גדולה יותר של צדדים שלישיים שיצטרפו וירשמו למועדון הלקוחות של בייביסיטר בפעם הראשונה לקבלת קופון בעמוד בייביסיטר, כאמור לעיל, באמצעות הלינק שהועבר להם על ידי המשתתף, כך יגדלו סיכויי המשתתף לזכות. יובהר כי רק צד שלישי שאינו רשום במועדון הלקוחות בעת קבלת הלינק שהוא מצטרף למועדון הלקוחות באמצעות הלינק שקיבל, משלים את תהליך ההרשמה ומוריד את הקופון, ייחשב בספירה וצד שלישי הרשום כפר בבמועדון הלקוחות לא יובא בחשבון בספירה.
יובהר, כי לא די בהעברת הלינק לצד שלישי כדי לזכות בזכות להשתתף בפעילות ויש הכרח שהצד השלישי יהיה מצטרף חדש למועדון הלקוחות יבצע רישום כאמור לעיל, בפעם הראשונה, ובמועד למבצע ובאמצעות הלינק בלבד שהועבר לו על ידי המשתתף. 
הערה: יש להקפיד על העברת הלינק באופן מדויק כפי שהתקבל אצל המשתתף. טעות בהעתקת ו/או העברת הלינק לצד השלישי לא תקנה למשתתף זכות בפעילות נוכח הרשמתו של הצד השלישי.
• סיום מוקדם של הפעילות
3.3. עורכת הפעילות שומרת על זכותה להעביר מעת לעת למשתתפים הודעות ועדכונים לגבי הפעילות.
3.4. אין להעלות לדף המותג כל מידע אשר כולל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלול להיות) הפרה של דין כלשהו ו/או שהינה בעל אופי מיני או גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות ו/או  בעלי אופי בוטה או מאיים, מגונה, גס או בלתי הולם ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור או שיש בו כדי להעליב ו/או המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או פוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת ו/או לא להעלות תמונה הכוללת תוכן שהוא שקרי או מטעה ו/או תמונה המפירה זכויות יוצרים.
3.5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות להסיר לאלתר כל מידע ו/או תוכן כאמור שאינם על פי הוראות תקנון זה. משתתף שיפר הוראה זו יישא בכל התוצאות וההשלכות בגין הפרתו לרבות בהוצאות ונזקים כספיים שיגרמו לצדדים שלישיים ו/או לעורכת הפעילות ו/או לקבוצת ניאופרם.
3.6. כל מידע ו/או תוכן שהועלו לדף המותג, ככל שיועלו, הינן באחריותו הבלעדיות של המשתתף שהעלה אותה או הצד השלישי שנרשם באמצעות הלינק.  במידה ויופרו זכויות או דין מכל סוג שהוא או תופר הוראה כלשהי בתקנון מלוא האחריות בגין כך יחולו על המשתתף, או לפי העניין, הצד השלישי שנרשם באמצעות הלינק, אשר ישפו את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק והוצאה שיגרמו לה בשל הפרותיו ובמידת הצורף אף ינקטו כנגדם הליכים משפטיים.
3.7. עורכת הפעילות רשאית (אך אינה חייבת) להסיר או לא להרשות פרסום של מידע ו/או תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת הפעילות אינה מחויבת לעדכן את המשתתף קודם להסרת המידע או התוכן, ולא תהא חייבת במתן הסבר לסיבה להסרתה.
3.8. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי הפעילות, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
3.9. ידוע למשתתף כי יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות לרבות באחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שימנעו, בין השאר, הירשמות לפעילות ו/או העלאת מידע ו/או תמונות ו/או השלמת הליך ההרשמה. למשתתף לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיהן ו/או כלפי מי מטעמן בקשר לכך. לפיכך, עורכת הפעילות ממליצה למשתתפים שלא להמתין עד לסמוך לסוף תקופת הפעילות בכדי לבצע הרשמה למבצע בייביסיטר ו/או להעביר את הלינק לצדדים שלישיים.
4. המבצע, קביעת הזוכה וקבלת הפרס
4.1. תקופת הפעילות הינה בין ה- 10.02.21 ועד ה- 28.02.21 בשעה 23:59. יובהר שוב, כי לעורכת הפעילות יש זכות לשנות את מועדי המבצע וכן להגדיל את כמות הפרסים שיחולקו, הכל כמפורט בסעיף הגדרות לעיל תחת הכותרת "תקופת הפעילות".
4.2. בדיקת הזוכה תתבצע עד 14 ימים ממועד סיום תקופת הפעילות ובמועד אשר יבחר על ידי עורכת הפעילות. 
4.3. הזוכה יהיה מי שהביא, דרך הלינק האישי שלו, את המספר הרב ביותר של נרשמים חדשים המצטרפים למועדון הלקוחות של בייביסיטר באמצעות אתר בייביסיטר בתקופת הפעילות.  במקרה של שוויון במספר הרב ביותר של קונים, יזכה זה שדרכו הגיע המצטרף הראשון מביניהם.
4.4. במועד בדיקת הזוכה, ייבחרו, לבד מהזוכה, גם שני זוכי "מילואים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס, במקרה בו ייפסל הזוכה ו/או זוכה מילואים בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה או בשל כל פגם שימצא בהרשמה ו/או לא ניתן יהיה ליצור עימם קשר לשם מסירת הפרס במועד הנדרש בדין וזכותו תועבר לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים. החברה אינה נדרשת ליידע את זוכי המילואים על בחירתם. 
4.5. תוך שלושה ימי עסקים ממועד בדיקת הזוכה תינתן לזוכה הודעה על כך על ידי עורכת הפעילות באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר בעת הרישום (בין אם על ידי התקשרות לטלפון שהשאיר, בין אם בשליחת הודעת SMS ו/או ווטסאפ ובין אם באמצעות הודעת דוא"ל בכתובת הדוא"ל שרשם בהרשמה), במסגרתה יובא לידיעת המשתתף דבר זכייתו. במסגרת ההודעה יתבקש הזוכה ליצור קשר עם נציג עורכת הפעילות בהתאם לפרטים שימסרו לו בהודעה. זוכה שלא יצור קשר כאמור תוך 15 ימי עסקים ממועד משלוח הודעת הזכייה אליו ו/או פרסום התוצאות יאבד את זכייתו (ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמה) עורך הפעילות יקבע זוכה חדש במקומו על פי סעיף ‏4.4 לעיל. מומלץ שכל משתתף יעקוב באמצעים ובמדיות שהשאיר בעת הירשמותו לפעילות על מנת לבדוק אם זכה.
4.6. ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה למאגרים ו/או חשבונות פייסבוק ו/או לשרתים) ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או סירב לחתום על טופס הצהרת הזוכה המצורפת כנספח א' ו/או מכל סיבה אחרת – עורך הפעילות יפנה לאתר זוכה אחר כדלקמן, לגביו יחולו כל ההוראות הנ"ל: 
במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו כאמור לעיל, תנסה עורכת הפעילות ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה האמור לא יותר מפעמיים או בשני אמצעי / פרטי איתור שונים שהשאיר. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. במידה ועקב ריבוי פסילות או סירוב לקבל פרס ו/או אי הצלחה לאתר זוכה תבצע עורכת הפעילות בדיקה נוספת של הזוכים הבאים ברשימה לשם איתור מספר זוכים נוסף להשלמת החסר.
4.7. מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.  
4.8. למען הסר ספק יובהר כי מימוש הפרס כפוף למילוי הזוכה אחר כל הוראות ו/או נהלי פעילות זו ולרבות אך מבלי למעט, תיאום ומתן פרטים לקבלת הפרס, מילוי אחר כל הוראות מנהלת הפעילות לפני ובמהלך מימוש הפרס, ובכלל זה, העברת הפרטים והנתונים הנדרשים על ידי מנהלת הפעילות לרבות כתובת דואר למשלוח הפרס.
4.9. הפרס יימסר לזוכה באמצעות דואר רשום או במייל או בדרך אחרת לפי שיקול דעת עורכת הפעילות. מתן הפרס יעשה לאחר שהזוכה ימלא את הטופס נספח א' לתקנון זה ולאחר שהוא יזוהה באמצעות שליחת העתק מתעודת הזהות שלו.
5. חתימת הזוכה על הצהרה
5.1. זוכה יחתום לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על טופס התחייבות והצהרת הזוכה המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך שני ימי עסקים מהמועד בו נוצר עימו קשר והוא נידרש לעשות כן על ידי מנהלת הפעילות, הרי שבכפוף לתקנון הוא ייפסל ולא יהיה זכאי עוד לקבלת הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך. 
5.2. מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
5.3. פרס התחרות אינו ניתן לזיכוי, ביטול עסקה ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרס שיחולק במסגרת פעילות זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הפרס הינו אישי, והוא אינו ניתן להסבה ו/או העברה לצד שלישי כלשהו, ללא אישור מפורש של עורכת הפעילות, שיינתן בכתב ומראש. עורכת הפעילות תהא רשאית לשלול את הפרס אם הגיע לידי צד שלישי כלשהו, שלא כדין ו/או ללא אישורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
5.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות הפעילות ו/או במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר לפעילות.
6. פטור מאחריות
6.1. הפרס מוענק על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה "כפי שהוא" (as is) ואין כל התחייבות שהוא יתאים למטרה כלשהי או לצרכיו של משתתף ו/או זוכה ספציפי ו/או למי מילדיו ו/או למי מטעמו. לפיכך, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לפרס, מגבלותיו, אופיו, רכיביו, התאמתו לצרכיו וכיוצא באלה.
6.2. במידה ויחול שינוי כלשהו בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובלבד שהפרס החלופי יהיה בעל אותו ערך כספי. 
6.3. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה (או אי זכייה) בה. 
6.4. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות וכך גם כלפי המפקח ו/או מי מעובדיו.
6.5. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף לזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם, למעט אם הן עשו כן בזדון, שגם אז כל תרופותיו יהיו עד לגובה הפרס. 
6.6. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא רשאית עורכת הפעילות לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח על הפעילות לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהן.
6.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעילות ההירשמות כפופה בין היתר לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור, ובכלל זה מאתר האינטרנט שלה, דף המותג או דף "פייסבוק" שלה. 
6.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות בקשר לכך.
6.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו משתתף או כל אדם אחר בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.10. במקרה של אבדן או שארעה תקלה בפרס שחולק ו/או באופן מימושו, בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש, או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן לא תישמע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן. כל שלא ניתן יהיה להשתמש בפרס אזי עורכת הפעילות תחליפו בפרס זהה או שווה ערך.
7. הצהרות והתחייבויות המשתתף 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי: 
7.1. כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
7.2. מהמשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
8. הגנה על פרטיות 
8.1. כאמור לעיל, השתתפות ו/או זכיה בפעילות כרוכים במתן הרשאה לפרטי המשתתף ו/או מסירת פרטים ונתונים לגבי המשתמש ו/או משפחתו. 
8.2. עורכת הפעילות תשמורנה על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית:
8.2.1. להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין;
8.2.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;
8.2.3. לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכת הפעילות לגבי המשתתף או הזוכה, כפי שאלו נמסרו על ידו במסגרת השתתפותו והירשמותו לפעילות;
8.2.4. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
8.3. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או חומר שהעלה, אלא במקרים המפורטים להלן:
8.3.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום הפעילות ו/או מתן הפרס, כגון דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב.
8.3.2. במקרה שהפרו את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של עורכת הפעילות;
8.3.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכת הפעילות לעשות כן;
8.3.4. בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;
8.4. עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר לרבות פרטים ומידע שהועלו על ידי המשתתף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והיא אינה אחראית כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
8.5. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה באתר עורכת הפעילות ולרבות בעמוד הפייסבוק של בייביסיטר ולזוכה לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 
9. שונות
9.1. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ובדף המותג. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש.
9.2. עורכת הפעילות תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
9.3. בהשתתפותו בפעילות זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הרי שהוראות התקנון יחול עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
9.4. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר זכייתם בפעילות, אפשר שיסוקרו באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים כגון פייסבוק, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם לכך במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של המותג בייביסיטר ו/או של עורכת הפעילות ו/או של קבוצת ניאופרם בהקשרה של הפעילות.
9.5. ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות, בין שהן רשומות כחברות ובין שאינן.
9.6. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או על עובדי משרד הפירסום ועל בני משפחותיהם.
9.7. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
 
 
 
*******
 
 
 
 
 
נספח א' – טופס קבלת הפרס וכתב אישור וויתור מועמד לזכייה
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת פעילות "חבר מביא חבר" של חברת של ניופארם שיווק והפצה  בע"מ (עורכת הפעילות או ה"חברה") למותג בייביסיטר זכיתי  בתווי קניה "תו הזהב", כמפורט בתקנון.
אני מאשר שאני מעל גיל 18.
עם חתימתי על טופס זה אני מאשר\ת את קבלת הפרס לשביעות רצוני המלאה.
קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו. 
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי "החברה"  ו/או מי מטעמה בקשר לזכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו. 
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד של אחד מהגופים אשר נאסרה השתתפותם בפעילות זו כאמור בתקנון. 
שם הזוכה (פרטי+משפחה) : ________________________ 
מספר ת.ז. :___________________ 
כתובת מגוריי: _________________________ 
כתובת למשלוח הפרס: ________________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה