תקנון מבצע פברואר21

תקנון
 מבצע "בייביסיטר- חודש פברואר 2021"
מבוא
 
ניאופרם שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 (להלן: "החברה") תערוך מבצע לגולשים באתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו: www.baby-sitter.co.il ("דף המותג") אשר במסגרתו יחולקו קוד קופון לגולשים החדשים הראשונים אשר ישלימו הליך הרשמה כנדרש בדף המותג שיאפשר רכישת חבילת סטנדרט אחת של חיתולי בייביסיטר במידות 3-6 תמורת תשלום 17.9 ש"ח בלבד וזאת באחת מחנויות הרשת רמי לוי שיווק השקמה/חנויות הרשת BE/חנויות הרשת ויקטורי, והכל בכפוף לכללים המפורטים להלן.
הרשמה לאתר ו/או השתתפות במבצע מהווה אישור מצד הגולש כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב המבצע ו/או שימוש במוצר כלשהו ו/או בקוד הקופון.
 
1. הגדרות 
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצדם:
"ניאופרם  שיווק והפצה בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה" 
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל
 
" המבצע" פעילות באתר האינטרנט של החברה ובדף המותג. במסגרת המבצע כל גולש יידרש להירשם למבצע על ידי רישום לאתר ומתן הסכמתו לקבלת חומרי דיוור וכן לתנאי המבצע, לרבות תקנון זה. המשתתף במבצע יצטרך למסור פרטי רישום נכונים ומדויקים כמפורט באתר ויקבל מסרון עם קופון הכולל קוד לרכישת חבילת סטנדרט אחת של חיתולי בייביסיטר במידות 3-6 במחיר של 17.9 ₪ באחת מחנויות הרשת רמי לוי שיווק השקמה/חנויות הרשת BE /חנויות הרשת ויקטורי – וזאת עד לגמר מלאי הקופונים העומדים לחלוקה במסגרת המבצע (לפחות 3,000 קופונים).
 
מובהר כי: (1) כל משתתף יהיה זכאי לקופון אחד בלבד; (2) ניתן להשתמש בקופון לרכישת חיתולי סטנדרט במידות 3 -6 בלבד; (3) רק המשתתפים הראשוניים יזכו לקבלת קופון ומששתף שנרשם לאחר שחולקו כל מלאי הקופונים העומדים לחלוקה במסגרת המבצע (לפחות 3,000 קופונים) -לא יזכה בקופון. 
 
"המשתתף" או "גולש" 
אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון המבצע ואשר נכנס לדף המותג מלא פרטים ואישר קבלת חומרי פרסום. 
החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. 
 
 
"דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו: www.baby-sitter.co.il
 
 
 
אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור מותג בייביסיטר, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת המבצע (כהגדרת מונח זה להלן), להירשם למבצע ולקבל קוד קופון.
 
"תקופת המבצע"
המבצע (חלוקת קופונים למשתתפים במבצע) יתבצע החל מיום 10.02.21 ועד ליום  10.03.21 בשעה 23:59. מובהר כי את הקופון ניתן יהיה לממש עד לתאריך  10.03.21 ברשתות המשתתפות במבצע.
 
 
על אף האמור, עורכת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה לקצר את תקופת המבצע מכל סיבה שהיא ו/או לאריכה זאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המותג ו/או בכל מדיה בו פורסם לציבור מידע אודות המבצע. 
במקרים אלו למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
 
 
"הקופון" 
מסרון עם קוד קופון אישי המקנה זכות לרכישת חבילת סטנדרט אחת של חיתולי בייביסיטר במידות 3-6 תמורת 17.9 ₪ באחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. מובהר כי את הקופון ניתן יהיה לממש עד לתאריך  10.03.21 ברשתות המשתתפות במבצע.
הקופון יכובד בכפוף לתנאי התקנון.
 
"הרשתות המשתתפות במבצע " חנויות הרשת רמי לוי שיווק השקמה/חנויות הרשת BE /חנויות הרשת ויקטורי.
 
"התקנון" או 
"תקנון המבצע" תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה 
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המבצע ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך דף המבצע. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 
2.3. לא ניתן לערער על כל עניין הנוגע למבצע, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור במבצע תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4. בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. ההשתתפות במבצע
3.1. המשתתף במבצע ישלים תהליך רישום באתר ובו ימסור מספר פרטים לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון נייד (ופרטים נוספים בשקול דעת החברה מעת לעת) ויאשר נכונותו לקבלת חומרי פרסום. קבלת הקופון מותנה בהשלמת תהליך הרישום קודם לגמר מלאי הקופונים שהחברה ייעדה למבצע.
3.2. כל משתתף אשר ישלים את תהליך הרישום באתר המבצע ויאשר נכונותו לקבלת חומרי פרסום קודם לגמר מלאי הקופונים המיועד למבצע על ידי החברה, יהיה זכאי לקופון בכפוף לזמינות המלאי כאמור. כל משתתף במבצע יהיה זכאי לקופון אחד בלבד ואסור לבצע רישום כפול למבצע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הרשמות שישנו חשש שבוצעו על ידי אותו אדם בכוונה לעקוף הוראה זו.
3.3. לאחר השלמת תהליך הרישום ומילוי כל הפרטים הנדרשים באתר, יקבל המשתתף תוך  24 שעות מסרון (הודעת SMS) עם קופון חד ערכי (חד פעמי) לרכישת חבילת סטנדרט אחת של חיתולי בייביסיטר במידות 3-6 תמורת 17.9 ₪ באחת מחנויות הרשת רמי לוי שיווק השקמה/חנויות הרשת BE/חנויות הרשת ויקטורי. הקופון ישלח למשתתף באמצעות מסרון, בהתאם לפרטים שהוזנו על ידו בעת הרישום למבצע.
3.4. מובהר כי את הקופון ניתן יהיה לממש עד לתאריך   באחד מהחנויות 10.03.21 ברשתות המשתתפות במבצע בלבד. 
3.5. עורכת הפעילות אינה אחראית לניהול המלאי ברשתות המשתתפות במבצע ואין התחייבות מצד עורכת הפעילות שיהיה מלאי מתאים בכל אחד ואחד מהחנויות ברשתות במשתתפות במבצע שיאפשר מימוש הקופון. 
3.6. אם נעשה שימוש באתר המבצע בפרט מזהה לרבות: כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד, לא ניתן יהיה לבצע רישום נוסף למבצע. 
3.7. המבצע נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי המבצע בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
3.8. במידה וקיים חשד כי משתתף במבצע עבר על כללי התקנון ו/או כל דין, רשאית החברה לחסום את השתתפותו במבצע, לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הקופון מכוח השתתפותו תפקע באופן מיידי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת קופון למשתתף שקיים חשש סביר כי פעל לקבלתו תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן התנהלות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.  
3.9. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום למבצע בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף במבצע ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף במבצע בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים במבצע.
3.10. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את המבצע  ולהציע הטבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעל שווי צרכני דומה, ולמשתתף במבצע לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  
3.11. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף במבצע לדרוש מאת החברה להמיר את הקופון בכסף ו/או בשווה כסף.
3.12. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה וקרוביהם. 
3.13. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור לזמן ביצוע השלמת הרישום ו/או כמויות המלאי ו/או למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות המבצע, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
3.14. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו במבצע הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעשות שימוש בפרטים, במידע שיעלה לאתר במסגרת הרישום למבצע, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. הרישום למבצע מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו לעיל) כי קרא את תנאי תקנון זה, הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
4. ויתור ופטור מאחריות
4.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של אדם המנסה להשתתף במבצע בנסיבות בהם אותו אדם נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע ממנו רישום כמשתתף במבתע כאמור ואינה אחראית בשום אופן על השלמת פעולות הרכישה ברשתות בהן ניתן לממש את הקופון. 
4.2. ניהול המבצע נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף במבצע לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו. 
4.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה תהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.
4.4. כל הזכויות בקשר עם המבצע ו/או בהתייחס למותג בייביסיטר, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
4.5. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף במבצע באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע ו/או שימוש בקופון ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר  לתוכן  המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם המבצע. 
4.6. השתתפות במבצע, על כל שלביו, תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
4.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
4.8. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
4.9. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי המבצע, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
 
5. פרסום ושימוש בנתונים
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים במבצע (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של בייביסיטר ובכל אמצעי תקשורת שהם. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה למבצע מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או למבצע או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.
 
6. הגנה על פרטיות 
6.1. המשתתף מודע לכך שאינו חייב למסור את פרטיו לחברה וכי הפרטים ישמרו במאגר המידע של קבוצת ניאופרם. ניתן להסיר את ההשתתפות במאגר המידע של החברה בהודעה בכתב לחברה ובהתאם לחוק. החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף במבצע נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:
6.1.1. להעביר פרטי המשתתף במבצע לאחר, על פי סמכות שבדין;
6.1.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים  אחרים במבצע;
6.1.3. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
6.2. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף במבצע, אלא במקרים המפורטים להלן:
6.2.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום עריכת המבצע ו/או מתן הקופון, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.
6.2.2. במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
6.2.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.
6.2.4. בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
6.2.5. להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם.  
6.2.6. בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת המבצע בהתאם לתקנון ולרבות מתן הודעות למשתתף הקשורות  למבצע ו/או מתן המתנה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת .
6.3. עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף במבצע לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
7. שונות 
7.1. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ובדף המבצע. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש.
7.2. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
7.3. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
7.4. חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע כולו או חלקו ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
7.5. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן המבצע. על הוראות תקנון זה ועל המבצע יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
*************************************************