תקנון זוכים בחיתולים לחצי שנה מתנה

תקנון
מבצע "בייביסיטר- חצי שנה חיתולים במתנה" – אפריל 2021
מבוא
 
ניאופרם שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 (להלן: "החברה") תערוך מבצע לרוכשי חיתולי בייביסיטר  באתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו:  gift.baby-sitter.co.il ("דף המבצע") ו/או באתרים הנבחרים המפורטים דלהלן, אשר במסגרתו יחולק כל יום (ששי ושבת ייחשבו כיום אחד) שני פרסים בין המשתתפים אשר ישלימו הליך הרשמה כנדרש ואשר יענו נכון על שאלת המבצע, והכל בכפוף ובהתאם לתקנון ולכללים המפורטים להלן.
ההרשמה ו/או ההשתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיהם ו/או נציגיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש במוצר כלשהו ו/או הפרס ו/או השתתפותו במבצע.
 
1. הגדרות 
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצדם:
"ניאופרם  שיווק והפצה בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה" 
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל
 
" המבצע" פעילות לרוכשי חיתולי בייביסיטר בדף המבצע ובאתרים הנבחרים ("האתרים"). במסגרת הפעילות כל משתתף אשר רכש חיתולי בייביסיטר באחד מהאתרים כאמור, יידרש להירשם למבצע, למסור פרטים לגבי חשבונית המס המתעד את רכישת חיתולי בייביסיטר, לתת הסכמתו לתנאי הפעילות, לרבות תקנון זה ולענות על שאלת הפרס. 
 
"המשתתף" או "גולש" 
אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון המבצע ואשר אשר רכש חיתולי בייביסיטר במהלך תקופת המבצע באחד מהתארים.
משתתף יוכל להשתתף בפעילות ללא הגבלה, אך לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף ולבית אב בכל תקופת המבצע. משכך, משתתף שזכה בפרס לא יוכל להמשיך ולהשתתף בפעילות בתקופה לאחר מכן ולא יהיה רשאי לקבל פרס נוסף.
החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. 
 
"דף המבצע" אתר האינטרנט של המבצע, שכתובתו: gift.baby-sitter.co.il 
אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור המבצע, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת המבצע (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף במבצע.
 
"דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו: www.baby-sitter.co.il
 
אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור מותג בייביסיטר.
 
"תקופת המבצע"
המבצע יתבצע החל מיום ח' אייר, תשפ"א, 20 באפריל 2021 עד כ"ב אייר, תשפ"א, 04 במאי 2021 בשעה 23:59. 
 
על אף האמור, עורכת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה לקצר את תקופת המבצע מכל סיבה שהיא ו/או להאריכה זאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המבצע ו/או בכל מדיה בו פורסם לציבור מידע אודות המבצע. 
במקרים אלו למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
 
"האתרים הנבחרים" האתרים הנבחרים המשתתפים במבצע:  שופרסל אונליין, ויקטורי אונליין, רמי לוי אונליין, מגה אונליין, יינות ביתן אונליין, סופר פארם אונליין, מחסני השוק אונליין, שוק העיר אונליין, טיב טעם אונליין, גרו, עזריאלי קום, וואלה שופס, מאמא גורו, מועדוני הצרכנות דולצה ויטה, דין דיאגנוסטיקה, מועדוני הצרכנות של עלמא סחר
"נקודות המכירה המשתתפות במבצע "
האתרים הנבחרים ודף המבצע.
"הפרס" 
קבלת משלוח של 18 חבילות חיתולי בייביסיטר לזוכה על ידי עורכת המבצע לכתובת יחידה. לפי הערכת עורכת המבצע מדובר בשימוש של כ-3 חבילות בחודש למשך 6 חודשים ולכן הפרס אמור להספיק לשימוש עבור תינוק יחיד למשך חצי שנה במתנה. יובהר, כי מדובר בהערכה בלבד לגבי משך השימוש שהפרס אמור להספיק ואם זוכה מסויים צורך כמות גדולה יותר במשך חצי שנה הוא יהיה מנוע באופן מוחלט להעלות כל טענה ו/או דרישה בנושא. 
 
"התקנון" או 
"תקנון המבצע" תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה 
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המבצע ו/או באתרים הנבחרים ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך דף המבצע. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 
2.3. לא ניתן לערער על כל עניין הנוגע למבצע, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור במבצע תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4. בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. ההשתתפות במבצע
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות והירשמותו הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעורכת הפעילות לעשות שימוש בפרטים ובמידע שימסור במסגרת הרשמתו לפעילות, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. ההשתתפות בפעילות ועצם ההרשמה אליה מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו לעיל) כי הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
3.2. אופן השתתפות בפעילות תעשה באופן הבא: אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של "משתתף" המעוניין להשתתף בפעילות ירכוש, במהלך תקופת הפעילות, מאחד מנקודות המכירה המשתתפות בפעילות חיתולי בייביסיטר (חיתולי תינוקות בלבד, כל המידות, כל גדלי האריזות). 
כל רכישה על ידי משתתף (כנגד הצגת קבלת חשבונית מס כדין) יקנה למשתתף זכות להשתתף במבצע ולנסות לזכות בפרס, כלומר, בגין כל חשבונית רכישה בתקופת המבצע בנקודות המכירה המשתתפות בפעילות תעמוד למשתתף זכאות להשיב על שאלת ידע הקשורה לבייביסיטר. משתתף יחיד יכול להירשם למבצע מספר פעמים אבל עבור חשבוניות רכישה נפרדות שלא בוצע בהם רישום או שימוש בעבר במבצע ושלא נכללו בהרשמות קודמות.
רכישת חיתולי בייביסיטר שלא בתקופת הפעילות (לפני תחילתה או לאחר סיומה), או רכישת חיתולי בייביסיטר שלא מאחד מנקודות המכירה המשתתפות במבצע, לא תקנה זכות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.
3.3. רוכש חיתולי בייביסיטר העומד בדרישות תקנון זה להגדרת "משתתף" והמעוניין להשתתף במבצע ילחץ על הלינק באתרים הנבחרים, ויועבר לדף המבצע ויבצע הרשמה במסגרתה יידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מגורים, מס' טלפון ליצירת קשר עם המשתתף, כתובת אימייל ליצירת קשר עם המשתתף ומאשר את תנאי הפעילות בכפוף לתקנון. 'הרשמה' הינה מילוי כהלכה של כל הפרטים בדף המבצע במהלכה ימלא המשתתף את כל הפרטים הנדרשים וישיב תשובה לשאלת הפרס שישאל. 
3.4. לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים תופנה שאלה ידע כללי למשתתף, אשר יידרש להשיב עליה.
3.5. מובהר, כי אפשרות הזכייה הינה רק בגין אותו יום הרשמה שביצע המשתתף, כך שבכל יום הרשמה יש לבצע הרשמה חדשה. 
יובהר, כי השאלה תבחר ממאגר שאלות באופן אקראי ולמשתתף לא יהיו כל טענות ו/או תביעות לגבי קושי ו/או תוכן שאלה שנשאל או שמשתתפים אחרים נשאלו. 
3.6. ניתן לבצע מספר הרשמות בדף המבצע תחת אותו מספר טלפון או כתובת אימייל ובלבד שכל הרשמה תתייחס לחשבונית מס שונה ושטרם בוצעה הרשמה כבר בגין אותן חשבונית מס.
3.7. משתתף יוכל להשתתף בפעילות ללא הגבלה, אך לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף ולבית אב בכל תקופת המבצע.
3.8. "יום הרשמה", הינו משעה 10:00 של יום מהימים א'-ה' ועד לשעה 10:00 למחרת אותו יום וביום ו' החל משעה 10:01 עד השעה 17:00 אחר הצהרים ובמוצאי שבת החל מהשעה  20:00 בערב עד יום א' בשעה 10:00. ימי שישי ומוצאי שבת ייספרו כיום אחד לצורך פעילות המבצע.
3.9. במקרה של תקלה ו/או אירוע שאינו מאפשר את השלמת הליך ההרשמה ניתן לקבל תמיכה במספר טלפון: 1-800-801-515 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ו/או במייל babysitter@dpl.co.il.
הערות: 
משתתף שהזין מספר חשבונית בהרשמה ולא השיב על שאלה יהיה מנוע מלבצע הרשמה נוספת באמצעות אותה חשבונית. בנוסף, כל הרשמה מקנה אפשרות זכיה רק באותו יום בו בוצעה ההרשמה.
3.10. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה וקרוביהם. 
3.11. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור לזמן ביצוע השלמת הרישום ו/או למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות המבצע, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
4. זכיה בפרס
4.1. במסגרת מבצע זה יזכו מדי יום הרשמה 2 זוכים מבין המשתתפים, אשר יענו נכון על שאלת המבצע שתופנה אליהם בסיומו של הליך ההרשמה בדף פעילות ואם אף משתתף לא יענה נכון על שאלת הפרס, הפרס יחולק למשתתף (או למשתתפים כמתואר להלן) אשר נתן/נו את התשובה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה.
4.2. אם שלושה משתתפים ביום הרשמה נותנים תשובה נכונה לשאלת הפרס (או בהעדר משתתף שנתן את התשובה הנכונה, שלושתם נותנים תשובות הקרובות לתשובה הנבונה באותו מידה) – אז שלושתם יזכו בפרס.
4.3. אם ארבעה עד חמישה משתתפים ביום הרשמה נותנים תשובה נכונה לשאלת הפרס (או בהעדר משתתף שנתן את התשובה הנכונה, נותנים תשובות הקרובות לתשובה הנבונה באותו מידה) – אז כל אחד מהם יזכה בפרס, אבל הפרס יוקטן ל-חיתולים ל-3 חודשים במתנה (קרי 9 חבילות חיתולי תינוקות בייביסיטר).
4.4. אם יותר מחמישה משתתפים ביום הרשמה נותנים תשובה נכונה לשאלת הפרס (או בהעדר 2 משתתפים שנתנו את התשובה הנכונה, נותנים תשובות הקרובות לתשובה הנכונה באותה מידה), אז פרס מוקטן כאמור בסעיף ‏4.3 לעיל יוענק לחמשת המשתתפים שסיימו ראשונים את תהליך הרישום ביום ההרשמה (כולל מתן מענה לשאלת הפרס).
4.5. רק בתום תקופת המבצע, תודיע החברה לזוכים על זכייתם בפרס.
4.6. תוך שבעה ימי עסקים מסיום תקופת המבצע תינתן לכל זוכה הודעה על זכייתו על ידי מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה באמצעות מספר הטלפון שמסר במהלך ההרשמה (בין אם על ידי התקשרות לטלפון שהשאיר ובין אם בשליחת הודע (SMS, או בהודעת אימייל לכתובת האימייל שנמסר במהלך ההרשמה (אם נמסר) במסגרתה יובא לידיעת המשתתף דבר זכייתו. 
4.7. הזוכים יתבקשו ליצור קשר עם נציג מנהלת הפעילות בהתאם לפרטים שימסרו להם בהודעה שתועבר אליהם ישירות, וזאת תוך 7 ימי עסקים. 
4.8. זוכה שלא יצור קשר כאמור תוך 7 ימי עסקים מהמועד בו ניתנה לו הודעה על זכייתו (הודעה תחשב גם שלושה ניסיונות ליצור עמו קשר טלפוני במרווחים של לפחות 12 ש' בין שיחה לשיחה) יאבד את זכייתו ולא תהיה לו טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה). עורכת הפעילות תפנה במקרה כזה לזוכה או לזוכים אחרים לאותו יום הרשמה בהתאם למנגנון בחירת הזוכים שתואר לעיל. תיעוד אצל עורכת הפעילות לגבי מתן הודעות / שיחות למשתתף תהווה ראייה מכרעת בכל הקשור והנוגע לנושא. 
4.9. על מנת שזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס יהיה עליו להמציא לעורכת הפעילות לא יאוחר מ-5 ימי עסקים מהמועד בו שוחח עם נציג עורכת הפעילות העתק של חשבוניות המס שזיכו אותו להשתתף בהרשמה בגינה זכה בפרס, כאמור בתקנון זה, העתק של תעודת הזהות של הזוכה ואת נספח א' כשהוא חתום על ידי הזוכה. המצאת מסמכים אלו תעשה על ידי הזוכה באמצעות פקס ו/או דוא"ל ו/או במשרדי עורכת הפעילות או בדרך אחרת המקובלת על עורכת הפעילות.
4.10. קבלת הפרס: לאחר שתיבדק תקינותן של החשבוניות והתאמתן לפרטים כפי שמסר המשתתף בהרשמה ולאחר שיאומתו פרטי הזוכה והתאמתם לתקנון זה, תמציא עורכת הפעילות או מי טעמה לזוכה את הפרס באמצעות שליחת החיתולים לביתו של הזוכה.
4.11. מובהר, כי לעורכת הפעילות תעמוד הזכות לדרוש מהזוכה - כתנאי לקבלת הפרס - שהזוכה ימציא לה עותק מקורי של חשבונית המס המקורית.
יודגש! כל משתתף מתחייב לשמור אצלו עותק מקורי של חשבונית המס עד לאחר סיום הפעילות וחלוקת הפרסים.
המצאת עותק מקורי של חשבונית המס תעשה על ידי הזוכה במסירתן לנציג עורכת הפעילות במשרדי עורכת הפעילות או בדרך אחרת המקובלת על עורכת הפעילות.
4.12. זוכה שאיבד את העותק המקורי של חשבונית המס המזכות אותו בזכייה ו/או לא ימציא אותה לעורכת הפעילות תוך פרק הזמן שנידרש לכך, יאבד את זכותו לקבל את הפרס ולמשתתפים ו/או לזוכים לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות בשל כך.
4.13. ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או לא המציא טופס הצהרת הזוכה המצורפת כנספח א', כאמור לעיל, חתומה על ידו ו/או במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו, כאמור לעיל, ו/או מכל סיבה אחרת – עורכת הפעילות תפנה במקרה כזה לזוכה או לזוכה/ים אחרים לאותו יום הרשמה בהתאם למנגנון בחירת הזוכה/ים שתואר לעיל. 
4.14. מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 
4.15. משתתף שיזין פרטים שגויים ו/או חסרים לאורם לא ניתן יהיה לספק לו את הפרס, לרבות כתובת דוא"ל או כתובת מגורים ו/או מספק טלפון ליצירת קשר לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ולא יהיה זכאי לקבל פרס גם אם ישלים את הפרטים לאחר שחלף מועד המבצע.
4.16. הפרס אינו ניתן לזיכוי ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרס אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר, והמשתתף לא יוכל להעלות טענה כי סוג המתנה אינו מתאים לצרכיו ו/או למינו ו/או בשל כל סיבה אחרת, למעט בשל פגם בייצורה.
5. חתימת הזוכה על הצהרה
5.1. זוכה יחתום לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על טופס המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך שלושה ימי עסקים מהמועד בו נוצר עימו קשר ו/או מהמועד בו נשלחה לו הודעה בדבר זכייתו, ייפסל ולא יהיה זכאי עוד את הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך. 
5.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור להרשמה ו/או לתוצאות הפעילות ו/או לכל פעולה שהיא במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם הפעילות.
6. ויתור ופטור מאחריות
6.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור ואינה אחראית בשום אופן על השלמת הפעולות באתרים הנבחרים. 
6.2. ניהול המבצע נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב ו/או בטלמסר (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו. 
6.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה תהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
6.4. כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותג בייביסיטר, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
6.5. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף במבצע באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש בקופון ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר  לתוכן  המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם המבצע. 
6.6. השתתפות במבצע, על כל שלביו, תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
6.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.8. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
6.9. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי המבצע, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
 
7. פרסום ושימוש בנתונים
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של בייביסיטר ובכל אמצעי תקשורת שהם. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לפעילות מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות. 
 
8. הצהרות והתחייבויות המשתתף 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי: 
8.1. כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
8.2. קביעת הזוכה בפרס הינו בהתאם לממצאי מערכות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה והיא תהא סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור. רישומים ו/או תיעודים אצל עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובמערכותיהם יהוו ראייה מכרעת לגבי כל  מידע ו/או נתון הקשורים לפעילות זו.
8.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין של המשתתף ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
9. הגנה על פרטיות 
9.1. המשתתף מודע לכך שאינו חייב למסור את פרטיו לחברה וכי הפרטים ישמרו במאגר המידע של קבוצת ניאופרם. ניתן להסיר את ההשתתפות במאגר המידע של החברה בהודעה בכתב לחברה ובהתאם לחוק לרבות אימייל לכתובת בכתובת המייל babysitter@dpl.co.il. החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף במבצע נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:
9.1.1. להעביר פרטי המשתתף במבצע לאחר, על פי סמכות שבדין;
9.1.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים  אחרים במבצע;
9.1.3. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
9.2. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאין חברות בקבוצת ניאופרם, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:
9.2.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף נדרשים לשם קיום עריכת המבצע ו/או מתן הפרס, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.
9.2.2. במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
9.2.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.
9.2.4. בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
9.2.5. להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם. 
9.2.6. לחברות אחרות לשם עיבוד נתונים אגרגטיביים לשיפור יעילות השיווק והמכירה. 
9.2.7. בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת הפעילות בהתאם לתקנון ולרבות מתן הודעות למשתתף הקשורות  למבצע ו/או מתן המתנה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת.
9.3. עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
10. שונות 
10.1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ושל חברות אחרות מקבוצת ניאופרם ו/או על עובדי משרד הפירסום ועל בני משפחותיהם של מי מרשימה זו .
10.2. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ובדף המבצע. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש.
10.3. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
10.4. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
10.5. חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע כולו או חלקו ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
10.6. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
************************************************* 
נספח א'
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת פעילות " בייביסיטר- חיתולים לחצי שנה במתנה " של חברת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ (עורכת הפעילות) למותג בייביסיטר זכיתי בפרס, כמפורט בתקנון.
אני מאשר שאני מעל גיל 18.
קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ומי מטעמה בקשר לזכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו ו/או שוויו. 
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת של עורכת הפעילות או של אחת החברות של קבוצת ניאופרם אליו משתייכת עורכת הפעילות ואיני בן משפחה קרוב של עובד המשתייך לאחת החברות הללו. 
שם הזוכה (פרטי+משפחה) : ________________________ 
מספר ת.ז. :___________________ 
כתובת מגוריי: _________________________ 
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה + חשבונית מס המעידה על רכישת חיתולי בייביסיטר בהתאם להצהרתי במהלך ההרשמה.